لیست پروژه های  مجمع خیرین سلامت استان بوشهر

ردیف

شهرستان

عنوان پروژه

1

تنگستان

خانه بهداشت گورک

2

دشتستان

خانه بهداشت خون

3

گناوه

مرکز سلامت نور آباد (امام محمد تقی)

4

دیر

خانه بهداشت جبرانی

5

بوشهر

خانه بهداشت شیف

6

گناوه

خانه بهداشت مال خلیفه

7

بوشهر

احداث خوابگاه دانشجویی

8

بوشهر

ساختمان همراه سرای بیمارستان خلیج فارس بوشهر

9

دیلم

احداث مرکز بهداشتی درمانی شهری فاطمه زهرا (س)

10

دیلم

خانه بهداشت حصار

11

دیلم

دیالیز

12

دیلم

رادیولوژی

13

دیلم

مرکز مراقبت های ویژه

14

دیر

احداث مرکز بهداشتی درمانی بردستان

15

بوشهر

ساختمان غربالگری سرطان

16

دشتی

درمانگاه تخصصی

17

دشتستان

(متمم تفاهم نامه)ساختمان همراه سرای بیمارستان شهید گنجی

 

ساختمان همراه سرای بیمارستان شهید گنجی

18

گناوه

مرکز اورژانس